[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Re: dynamic groupsMichaÅ SzulczyÅski wrote:
>> While it's good that you got this code working, I still believe you've 
>> completely missed the point of dynamic groups.
>>   
> I agree with you that this is not a truly dynamic group. This overlay is more 
> of a "automatically updated static group," so maybe the name of this overlay is not
> representing what it does exactly. But without modifying much of 
> the OpenLDAP codebase I don't see a better way to do it (but maybe I'm wrong, 
> so feel free to correct me)
Actually, I originally thought of this as a "materialized" dynamic
groups, per analogy to materialized views in RDBMS world.

So a more proper name for the overlay would be "mdynlist", not "rdynlist".

-- 
Best Regards,
  Aleksander Adamowski
    GG#: 274614
    ICQ UIN: 19780575 
	http://olo.org.pl

--
Aleksander Adamowski
  Administrator systemÃw korporacyjnych; Instruktor
  Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
  Warszawa, ul. ChÅodna 51
  
  kom. 0-601-318-080

SÄd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, KapitaÅ zakÅadowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomoÅÄ zawiera informacje zastrzeÅone i stanowiÄce tajemnicÄ przedsiÄbiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do wÅasnych celÃw jest zabronione.
JeÅeli otrzymaliÅcie PaÅstwo niniejszÄ wiadomoÅÄ omyÅkowo, prosimy o niezwÅoczne skontaktowanie siÄ z nadawcÄ oraz usuniÄcie wszelkich kopii niniejszej wiadomoÅci.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.