[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Re: dynamic group caching for member -> dynlist search - new implementorHoward Chu wrote:

> Your patch completely misses the logic in that piece of code. It is completely 
> wrong. If you're getting a segfault here then something else is wrong on your 
> setup, since test044 works fine with the existing code.

Yes, the fault was on our end, because we didn't notice the schema
change for dyngroup.schema (we were using an older schema from our
existing configuration). Sorry about that.

--
MichaÅ SzulczyÅski
  Praktykant
  Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
  Warszawa, ul. ChÅodna 51
  
  

SÄd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, KapitaÅ zakÅadowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomoÅÄ zawiera informacje zastrzeÅone i stanowiÄce tajemnicÄ przedsiÄbiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do wÅasnych celÃw jest zabronione.
JeÅeli otrzymaliÅcie PaÅstwo niniejszÄ wiadomoÅÄ omyÅkowo, prosimy o niezwÅoczne skontaktowanie siÄ z nadawcÄ oraz usuniÄcie wszelkich kopii niniejszej wiadomoÅci.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.