[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Re: dynamic groupsPierangelo Masarati wrote: 
> It is not clear from your description whether you plan to simply replace 
> dynamic grouping (dynamically listing member DNs within a dynamic group 
> entry) or dynamically listing any type of attribute. The dynlist 
> overlay right now does both, but I think the feature you're considering 
> only makes sense for the first case.

I mean the first case, as in holding the member DNs in the group's
member attribute, dynamically updating it.

> I suggest that for the duration of the development you branch your 
> overlay into something other than dynlist (call it rdynlist, for really 
> dynamic list?). When you get to something stable and performing better 
> than dynlist (with "better" I don't barely mean performances, but also 
> functionality, in your case including consistency), we could decide 
> whether to move it back to dynlist or leave it alone and, in case, drop 
> dynlist itself.

That might be a good idea, because while dynlist and what I'm planning
to write do similar things, the code path differs significantly. 

--
MichaÅ SzulczyÅski
  Praktykant
  Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
  Warszawa, ul. ChÅodna 51
  
  

SÄd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄdowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, KapitaÅ zakÅadowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomoÅÄ zawiera informacje zastrzeÅone i stanowiÄce tajemnicÄ przedsiÄbiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do wÅasnych celÃw jest zabronione.
JeÅeli otrzymaliÅcie PaÅstwo niniejszÄ wiadomoÅÄ omyÅkowo, prosimy o niezwÅoczne skontaktowanie siÄ z nadawcÄ oraz usuniÄcie wszelkich kopii niniejszej wiadomoÅci.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.