[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Re: Protocol Errorman, 2002-09-30 kl. 20:51 skrev V. Alex Brennen:

> Most likely this is a problem with the entry, not the DN.

Actually, it's most likely to be an LDAPV2/LDAPV3 conflict, but since
Sharat expects us all to be clairvoyants (no relevant info whatsoever),
anybody's guess would be equal.

Best,

Tony

-- 

Tony Earnshaw

«Det er mange menneske som ikkje toler sanningi ... tek du livslygni
burt frå eit vanleg menneske, tek du lukka frå det med det same.»
Vetle Vislie, 1858 -1933, Telemarking and man of letters, quoting from
Henrik Ibsen's «Vildanden», "The wild Duck."

e-post:		tonni@billy.demon.nl
www:		http://www.billy.demon.nl
gpg public key:	http://www.billy.demon.nl/tonni.armor

Telefoon:	(+31) (0)172 530428
Mobiel:		(+31) (0)6 51153356

GPG Fingerprint = 3924 6BF8 A755 DE1A 4AD6 FA2B F7D7 6051 3BE7 B981
3BE7B981


Attachment: signature.asc
Description: Dette er en digitalt signert meldingsdel