Diff for /libraries/libldap/tls_o.c between versions 1.5.2.9 and 1.13

version 1.5.2.9, 2009/10/30 17:48:17 version 1.13, 2009/09/25 21:31:24
Line 1 Line 1
 /* tls_o.c - Handle tls/ssl using OpenSSL */  /* tls_o.c - Handle tls/ssl using OpenSSL */
 /* $OpenLDAP$ */  /* $OpenLDAP: pkg/ldap/libraries/libldap/tls_o.c,v 1.12 2009/08/19 10:23:27 ando Exp $ */
 /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.  /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.
  *   *
  * Copyright 2008-2009 The OpenLDAP Foundation.   * Copyright 2008-2009 The OpenLDAP Foundation.
Line 398  tlso_session_upflags( Sockbuf *sb, tls_s Line 398  tlso_session_upflags( Sockbuf *sb, tls_s
 }  }
   
 static char *  static char *
 tlso_session_errmsg( tls_session *sess, int rc, char *buf, size_t len )  tlso_session_errmsg( int rc, char *buf, size_t len )
 {  {
         char err[256] = "";  
         const char *certerr=NULL;  
         tlso_session *s = (tlso_session *)sess;  
   
         rc = ERR_peek_error();          rc = ERR_peek_error();
         if ( rc ) {          if ( rc ) {
                 ERR_error_string_n( rc, err, sizeof(err) );                  ERR_error_string_n( rc, buf, len );
                 if ( ( ERR_GET_LIB(rc) == ERR_LIB_SSL ) &&   
                                 ( ERR_GET_REASON(rc) == SSL_R_CERTIFICATE_VERIFY_FAILED ) ) {  
                         int certrc = SSL_get_verify_result(s);  
                         certerr = (char *)X509_verify_cert_error_string(certrc);  
                 }  
                 snprintf(buf, len, "%s%s%s%s", err, certerr ? " (" :"",   
                                 certerr ? certerr : "", certerr ?  ")" : "" );  
                 return buf;                  return buf;
         }          }
         return NULL;          return NULL;

Removed from v.1.5.2.9  
changed lines
  Added in v.1.13


______________
© Copyright 1998-2020, OpenLDAP Foundation, info@OpenLDAP.org