Diff for /libraries/libldap/result.c between versions 1.166 and 1.167

version 1.166, 2009/02/10 08:51:31 version 1.167, 2009/02/15 20:59:16
Line 1 Line 1
 /* result.c - wait for an ldap result */  /* result.c - wait for an ldap result */
 /* $OpenLDAP: pkg/ldap/libraries/libldap/result.c,v 1.165 2009/01/24 06:18:35 hyc Exp $ */  /* $OpenLDAP: pkg/ldap/libraries/libldap/result.c,v 1.166 2009/02/10 08:51:31 hyc Exp $ */
 /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.  /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.
  *   *
  * Copyright 1998-2009 The OpenLDAP Foundation.   * Copyright 1998-2009 The OpenLDAP Foundation.
Line 106  ldap_result( Line 106  ldap_result(
         struct timeval *timeout,          struct timeval *timeout,
         LDAPMessage **result )          LDAPMessage **result )
 {  {
         LDAPMessage     *lm;  
         int             rc;          int             rc;
   
         assert( ld != NULL );          assert( ld != NULL );
Line 1384  ldap_abandoned( LDAP *ld, ber_int_t msgi Line 1383  ldap_abandoned( LDAP *ld, ber_int_t msgi
   
         assert( idxp != NULL );          assert( idxp != NULL );
         assert( msgid >= 0 );          assert( msgid >= 0 );
         assert( ld->ld_nabandoned >= 0 );  
   
         return ldap_int_bisect_find( ld->ld_abandoned, ld->ld_nabandoned, msgid, idxp );          return ldap_int_bisect_find( ld->ld_abandoned, ld->ld_nabandoned, msgid, idxp );
 }  }

Removed from v.1.166  
changed lines
  Added in v.1.167


______________
© Copyright 1998-2020, OpenLDAP Foundation, info@OpenLDAP.org