Diff for /libraries/liblber/decode.c between versions 1.110 and 1.111

version 1.110, 2007/07/23 10:57:23 version 1.111, 2007/08/24 19:58:20
Line 1 Line 1
 /* decode.c - ber input decoding routines */  /* decode.c - ber input decoding routines */
 /* $OpenLDAP: pkg/ldap/libraries/liblber/decode.c,v 1.109 2007/04/04 15:51:10 hallvard Exp $ */  /* $OpenLDAP: pkg/ldap/libraries/liblber/decode.c,v 1.110 2007/07/23 10:57:23 hallvard Exp $ */
 /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.  /* This work is part of OpenLDAP Software <http://www.openldap.org/>.
  *   *
  * Copyright 1998-2007 The OpenLDAP Foundation.   * Copyright 1998-2007 The OpenLDAP Foundation.
Line 419  ber_get_stringbvl( bgbvr *b, ber_len_t * Line 419  ber_get_stringbvl( bgbvr *b, ber_len_t *
         case BvOff:          case BvOff:
                 *b->res.ba = ber_memalloc_x( (n+1) * b->siz, b->ber->ber_memctx );                  *b->res.ba = ber_memalloc_x( (n+1) * b->siz, b->ber->ber_memctx );
                 if ( *b->res.ba == NULL ) return LBER_DEFAULT;                  if ( *b->res.ba == NULL ) return LBER_DEFAULT;
                 ((struct berval *)((long)(*b->res.ba) + n*b->siz +                  ((struct berval *)((char *)(*b->res.ba) + n*b->siz +
                         b->off))->bv_val = NULL;                          b->off))->bv_val = NULL;
                 break;                  break;
         }          }
Line 452  ber_get_stringbvl( bgbvr *b, ber_len_t * Line 452  ber_get_stringbvl( bgbvr *b, ber_len_t *
                         *bvp = bv;                          *bvp = bv;
                         break;                          break;
                 case BvOff:                  case BvOff:
                         *(BerVarray)((long)(*b->res.ba)+n*b->siz+b->off) = bv;                          *(BerVarray)((char *)(*b->res.ba)+n*b->siz+b->off) = bv;
                         break;                          break;
                 }                  }
         }          }

Removed from v.1.110  
changed lines
  Added in v.1.111


______________
© Copyright 1998-2020, OpenLDAP Foundation, info@OpenLDAP.org