[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Re: restrict rootdn binds by connection source IP address?Only way to stop rootdn is to stop it from getting in in the first place: tcp wrappers/iptables/etc. Which of course do a lot more than rootdn, though...

On Mon, 19 Nov 2007, Aleksander Adamowski wrote:

Hi!

Knowing that rootdn always bypasses ACLs, is there any other way to restrict BIND operations that use rootdn to certain source IP addresses for clients?

--
Best Regards,
 Aleksander Adamowski
   GG#: 274614
   ICQ UIN: 19780575 	http://olo.org.pl

--
Aleksander Adamowski
 Administrator systemów korporacyjnych; Instruktor
 Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
 Warszawa, ul. Chłodna 51
   kom. 0-601-318-080

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, Kapitał zakładowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomość zawiera informacje zastrzeżone i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione.
Jeżeli otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wszelkich kopii niniejszej wiadomości.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.