[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

restrict rootdn binds by connection source IP address?Hi!

Knowing that rootdn always bypasses ACLs, is there any other way to restrict BIND operations that use rootdn to certain source IP addresses for clients?

--
Best Regards,
Aleksander Adamowski
GG#: 274614
ICQ UIN: 19780575 http://olo.org.pl


--
Aleksander Adamowski
Administrator systemów korporacyjnych; Instruktor
Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
Warszawa, ul. Chłodna 51
kom. 0-601-318-080


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, Kapitał zakładowy: 1000 000 PLN. Adres rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomość zawiera informacje zastrzeżone i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione.
Jeżeli otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wszelkich kopii niniejszej wiadomości.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies of this message.