[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

How to shutting down a socket ?netstat -p | grep ldap
======================
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcBDB.eurofer.be:1097   ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcBDB.eurofer.be:1095   ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcBDB.eurofer.be:1093   ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcBDB.eurofer.be:1091   ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcAK.eurofer.be:2254    ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcAK.eurofer.be:2252    ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcBDB.eurofer.be:1074   ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcBDB.eurofer.be:1072   ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcADC.eurofer.be:1067   ESTABLISHED 19923/slapd     pcADC.eurofer.be : this computer is shutting down   
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcADC.eurofer.be:1065   ESTABLISHED 19923/slapd     pcADC.eurofer.be : this computer is shutting down   
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcADC.eurofer.be:1063   ESTABLISHED 19923/slapd     pcADC.eurofer.be : this computer is shutting down   
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcADC.eurofer.be:1061   ESTABLISHED 19923/slapd     pcADC.eurofer.be : this computer is shutting down
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcFC.eurofer.be:1137    ESTABLISHED 19923/slapd     
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcFC.eurofer.be:1135    ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcADC.eurofer.be:1040   ESTABLISHED 19923/slapd     pcADC.eurofer.be : this computer is shutting down   
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcADC.eurofer.be:1038   ESTABLISHED 19923/slapd     pcADC.eurofer.be : this computer is shutting down   
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcDM.eurofer.be:1052    ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcDM.eurofer.be:1050    ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcFC.eurofer.be:1058    ESTABLISHED 19923/slapd        
tcp        0      0 pcDev.eurofer.be:ldap   pcFC.eurofer.be:1056    ESTABLISHED 19923/slapd        


ps -ef|grep slapd
=================
root     19923     1  0 May08 ?        00:00:00 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     19925 19923  0 May08 ?        00:00:03 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     19926 19925  0 May08 ?        00:01:58 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     19935 19925  0 May08 ?        00:04:55 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     19951 19925  0 May08 ?        00:04:05 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     20111 19925  0 May08 ?        00:03:14 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     20112 19925  0 May08 ?        00:03:17 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     22531 19925  0 May11 ?        00:01:22 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     22532 19925  0 May11 ?        00:01:14 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     22538 19925  0 May11 ?        00:01:17 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     22649 19925  0 May11 ?        00:00:32 /usr/local/libexec/slapd -f /usr
root     32587   847  0 15:44 pts/1    00:00:00 grep slapd

 

How to close the socket when an client does not close properly the connection ?

Guy De Leeuw
EDP Manager
Eurofer ASBL
211, rue du noyer
1000, Bruxelles
Belgium
Phone : +32 (2) 738 79 40
Fax : +32 (2) 736 28 22
E-Mail : mailto:G.De_Leeuw@eurofer.be
www : http://www.eurofer.org