[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Re: SASL EXTERNAL> Using ldapsearch from the Netscape SDK 4.1 gives a
> ldap_sasl_bind: SASL bind in progress
> (Probably because OpenLDAP responds with a BindResponse with
> serverSaslCreds of length 0.)

Looking at the trace again, OpenLDAP does return saslBindInProgress.

0000 30  14: SEQUENCE {
0002 02  1:  INTEGER = 1
0005 61  9:  [APPLICATION 1] {
0007 0A  1:   ENUM = 14
000A 04  0:   STRING = ''
000C 04  0:   STRING = ''
000E 87  0:   [CONTEXT 7]
0010    :  }
0010    : }

-- 
Norbert Klasen
DFN Directory Services              tel: +49 7071 29 70335
ZDV, Universität Tübingen            fax: +49 7071 29 5912
Wächterstr. 76, 72074 Tübingen       http://www.directory.dfn.de
Germany               norbert.klasen@zdv.uni-tuebingen.de