[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

(ITS#6117) Segfault in hdb_index_maskFull_Name: Luca Scamoni
Version: 2.4.16
OS: Linux
URL: ftp://ftp.openldap.org/incoming/
Submission from: (NULL) (82.63.140.131)


Master segfaulted in hdb_index_mask. For some reason desc is NULL.
Backtrace:
#0 0x00de2d92 in hdb_index_mask (be=0x236ec90, desc=0x0, atname=0x236e958) at
index.c:47
    at = (AttributeType *) 0x99f5f48
    ai = (AttrInfo *) 0x0
#1 0x00dd8ca5 in bdb_modify_idxflags (op=0x9c16a28, desc=0x9af4078,
got_delete=1, newattrs=0x5414fdac, oldattrs=0x5414fdac) at modify.c:54
    ap = (Attribute *) 0x5414fdac
    ix2 = {bv_len = 0, bv_val = 0x2370104 ""}
    ix_at = {bv_len = 25, bv_val = 0x99f5998 "certificateRevocationList"}
    ai = (AttrInfo *) 0x9ab07c0
#2 0x00dd98dc in hdb_modify_internal (op=0x9c16a28, tid=0x9ec6628,
modlist=0xa3189f0, e=0x236eaa0, text=0x2370104, textbuf=0x236eb00 "ôÏ#",
textlen=256)
  at modify.c:245
    rc = 0
    err = 0
    mod = (Modification *) 0xa3189f0
    ml = (Modifications *) 0xa3189f0
    save_attrs = (Attribute *) 0x5414fdac
    ap = (Attribute *) 0x0
    glue_attr_delete = 0
    got_delete = 1
    __PRETTY_FUNCTION__ = "hdb_modify_internal"
#3 0x00ddab1a in hdb_modify (op=0x9c16a28, rs=0x23700f0) at modify.c:590
    bdb = (struct bdb_info *) 0x9aaf888
    e = (Entry *) 0x545d316c
    ei = (EntryInfo *) 0x9eb8828
    manageDSAit = 0
    textbuf = "ôÏ#\000@è#\000ðÿÿÿ(ë6\002á\226\027\000@è#\000\020\000\000\000\024Íy\000ð\0007\002\220ì6\002Hë6\002\026wy\000\020\000\000\000@è#\000ðÿÿÿ`\2352\n`\2352\n\024Íy\000hë6\002|wy\000\020\000\000\000\000\000\000\000\220ì6\002\000\000\000\000$\000\000\000@ç\026\b\006\000\000\000üþ\024Tl1]T\000\000\000\000xÓ5\n\000\000\000\000DjÁ\txÓ5\n\001\000\000\000\001\000\000\000D\2352\n\000\000\000\000\230\n«\t\230\t«\t\224y'\000\220ì6\002(ì6\002\232#'\000(jÁ\tÔt¿S\001\000\000\000Ñä\021\bL\000\000\000\000\200\000\000"...
    textlen = 256
    ltid = (DB_TXN *) 0xa430420
    lt2 = (DB_TXN *) 0x9ec6628
    opinfo = {boi_oe = {oe_next = {sle_next = 0x0}, oe_key = 0x9aaf888},
boi_txn = 0xa430420, boi_locks = 0x0, boi_err = 0, boi_acl_cache = 0 '\0',
 boi_flag = 0 '\0'}
    dummy = {e_id = 0, e_name = {bv_len = 130, bv_val = 0x0}, e_nname =
{bv_len = 130, bv_val = 0x0}, e_attrs = 0x5414fdac, e_ocflags = 65792, e_bv = {
  bv_len = 0, bv_val = 0x0}, e_private = 0x0}
    lock = {off = 148504, ndx = 108, gen = 438195, mode = DB_LOCK_READ}
    num_retries = 0
    preread_ctrl = (LDAPControl **) 0x0
    postread_ctrl = (LDAPControl **) 0x0
    ctrls = {0x0, 0xffffff40, 0x763c2298, 0x1, 0x0, 0x1}
    num_ctrls = 0
    rc = 37153432
#4 0x080fffe2 in overlay_op_walk (op=0x9c16a28, rs=0x23700f0, which=op_modify,
oi=0x9ab0898, on=0x0) at ../../../servers/slapd/backover.c:669
    func = (BI_op_bind **) 0xf5fb8c
    rc = 32768
#5 0x081001a7 in over_op_func (op=0x9c16a28, rs=0x23700f0, which=op_modify) at
../../../servers/slapd/backover.c:721
    oi = (slap_overinfo *) 0x9ab0898
    on = (slap_overinst *) 0x9ab0998
    be = (BackendDB *) 0x9aaf788
    db = {bd_info = 0xf5fb60, bd_self = 0x9aaf788,
 be_ctrls = "\000\001\001\001\000\001\000\000\001\000\000\001\001\000\001\000\001",
'\0' <repeats 15 times>, "\001", be_flags = 2312, be_restrictops = 0,
 be_requires = 0, be_ssf_set = {sss_ssf = 0, sss_transport = 0, sss_tls = 0,
sss_sasl = 0, sss_update_ssf = 0, sss_update_transport = 0,
  sss_update_tls = 0, sss_update_sasl = 0, sss_simple_bind = 0}, be_suffix =
0x9aaf5b8, be_nsuffix = 0x9ab0680, be_schemadn = {bv_len = 0, bv_val = 0x0},
 be_schemandn = {bv_len = 0, bv_val = 0x0}, be_rootdn = {bv_len = 34, bv_val =
0x9ab0718 "cn=Manager,dc=a,dc=prod,dc=actalis"}, be_rootndn = {bv_len = 34,
  bv_val = 0x9ab0758 "cn=manager,dc=a,dc=prod,dc=actalis"}, be_rootpw =
{bv_len = 6, bv_val = 0x9ab0548 "secret"}, be_max_deref_depth = 15,
 be_def_limit = {lms_t_soft = 3600, lms_t_hard = 0, lms_s_soft = 500,
lms_s_hard = 0, lms_s_unchecked = -1, lms_s_pr = 0, lms_s_pr_hide = 0,
  lms_s_pr_total = 0}, be_limits = 0x0, be_acl = 0x0, be_dfltaccess =
ACL_READ, be_update_ndn = {bv_len = 0, bv_val = 0x0}, be_update_refs = 0x0,
 be_pending_csn_list = 0x9af2488, be_pcl_mutex = {__m_reserved = 0, __m_count =
0, __m_owner = 0x0, __m_kind = 0, __m_lock = {__status = 0,
   __spinlock = 0}}, be_syncinfo = 0x0, be_pb = 0x0, be_cf_ocs = 0xf5f940,
be_private = 0x9aaf888, be_next = {stqe_next = 0x9ab0b98}}
    cb = {sc_next = 0x0, sc_response = 0x80ff283 <over_back_response>,
sc_cleanup = 0, sc_private = 0x9ab0898}
    rc = 32768
    __PRETTY_FUNCTION__ = "over_op_func"
#6 0x0810027d in over_op_modify (op=0x9c16a28, rs=0x23700f0) at
../../../servers/slapd/backover.c:755
No locals.
#7 0x08098538 in fe_op_modify (op=0x9c16a28, rs=0x23700f0) at
../../../servers/slapd/modify.c:301
    update = 0
    repl_user = 0
    op_be = (BackendDB *) 0x9aaf788
    bd = (BackendDB *) 0x8176380
    textbuf = "ôÏ#\000@è#\000\230\030Ç\t(î6\002:v\027\000@è#\000\230\030Ç\tôÏ#\000¨î6\002\230\030Ç\t\004ï6\002\004\236\035\000\230\030Ç\t\230\030Ç\t[\000\000\000\000@\000\000
Ó#\000\000\000\000\000\a\000\000\000\006vy\000xî6\002ÿÿÿÿÿÿÿÿ\v\000\000\000\025\000\000\000\230\030Ç\t\000\000\000\000!±\vJ",
'\0' <repeats 16 times>,
"µ0h%\000\000\000\000Èî6\002\027ä\t\bøÅ\233\t\220\233\000\n\031\000\000\000\2250h%\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000\000\000ý\026<\000\004s¿S\220iÁ\táä\a\000\b@`%\a\000\000\000@ç\026\b\030ï6\002\\\214"...
    textlen = 256
#8 0x08097f67 in do_modify (op=0x9c16a28, rs=0x23700f0) at
../../../servers/slapd/modify.c:175
    dn = {bv_len = 111,
 bv_val = 0x25683012 "cn=CRL7,ou=Regione Lombardia Certification Authority
Cittadini,o=Regione Lombardia,c=IT,dc=a,dc=prod,dc=actalis"}
    textbuf = "8îTG\000\000\000\002\000\000\000\000³æ:\001ÿ\017\000\000@ç\026\b@è#\000\000\000\000\000\000\000\000\000\016\000\000\000@è#\000\000\000\000\000\000\000\000\000Tè#\000\200\000\000\000\000\000\000\000\031\000\000\000Xè#\000\006\000\000\0000\000\000\000ôÏ#\000
Ê#\000\000\000\000\000øÿ6\002ôÏ#\000\001\000\000\000@è#\000\030\0007\002V\224\027\000@è#\000,\000\000\000ÿÿÿÿðÀ\001\000\024Íy\000(\0007\002Ë\231y\000\030óÊ\tS£Ã\t\b\000\000\000Ìwy\000ÿÿÿÿ\024Íy\000\000\000\000\000\001\000\000\000\020\0027\002\000kÁ\t\230\0007\002fg\016\b\020\0027\002Õf\016\b"...
    textlen = 256
    tmp = (Modifications *) 0x0
#9 0x08079867 in connection_operation (ctx=0x2370210, arg_v=0x9c16a28) at
../../../servers/slapd/connection.c:1115
    rc = 80
    op = (Operation *) 0x9c16a28
    rs = {sr_type = REP_RESULT, sr_tag = 0, sr_msgid = 0, sr_err = 0,
sr_matched = 0x0, sr_text = 0x0, sr_ref = 0x0, sr_ctrls = 0x0, sr_un = {
  sru_sasl = {r_sasldata = 0x0}, sru_extended = {r_rspoid = 0x0, r_rspdata =
0x0}, sru_search = {r_entry = 0x0, r_attr_flags = 0,
   r_operational_attrs = 0x0, r_attrs = 0x0, r_nentries = 0, r_v2ref = 0x0}},
sr_flags = 0}
    tag = 102
    opidx = SLAP_OP_MODIFY
    conn = (Connection *) 0xb7f7a274
    memctx = (void *) 0x9c16990
    memctx_null = (void *) 0x0
    memsiz = 1048576
    __PRETTY_FUNCTION__ = "connection_operation"
#10 0x08079d99 in connection_read_thread (ctx=0x2370210, argv=0x27) at
../../../servers/slapd/connection.c:1241
    rc = 0
    cri = {op = 0x9c16a28, func = 0, arg = 0x0, ctx = 0x2370210, nullop =
0}
    s = 39
#11 0x003ad389 in ldap_int_thread_pool_wrapper (xpool=0x99dfab0) at
../../../libraries/libldap_r/tpool.c:663
    pool = (struct ldap_int_thread_pool_s *) 0x99dfab0
    task = (ldap_int_thread_task_t *) 0x52502480
    work_list = (ldap_int_tpool_plist_t *) 0x99dfb30
    ctx = {ltu_id = 37161888, ltu_key = {{ltk_key = 0x80793bb, ltk_data =
0x9c168a0, ltk_free = 0x80791ab <conn_counter_destroy>}, {
   ltk_key = 0x80e66d5, ltk_data = 0x9c16990, ltk_free = 0x80e64e8
<slap_sl_mem_destroy>}, {ltk_key = 0x8092ceb, ltk_data = 0x0,
   ltk_free = 0x8092c48 <slap_op_q_destroy>}, {ltk_key = 0x9af2498, ltk_data
= 0x9c12970, ltk_free = 0xdf2796 <bdb_reader_free>}, {ltk_key = 0x9af5a80,
   ltk_data = 0x9c31dd0, ltk_free = 0xdf2796 <bdb_reader_free>}, {ltk_key =
0xde0b96, ltk_data = 0x44e44008, ltk_free = 0xde0b6b <search_stack_free>}, {
   ltk_key = 0x0, ltk_data = 0x0, ltk_free = 0} <repeats 26 times>}}
    kctx = (ldap_int_thread_userctx_t *) 0x0
    i = 32
    keyslot = 580
    hash = 5761604
    __PRETTY_FUNCTION__ = "ldap_int_thread_pool_wrapper"
#12 0x008ad3cc in start_thread () from /lib/tls/libpthread.so.0
No symbol table info available.
#13 0x001ddc3e in clone () from /lib/tls/libc.so.6
No symbol table info available.

any further info available upon request