[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

ITS#5145 [Fwd: Corrections for the autogroup README]
-------- Original Message --------
Subject: Corrections for the autogroup README
Date: Mon, 03 Mar 2008 11:48:16 +0100
From: Aleksander Adamowski <aleksander.adamowski@altkom.pl>
Reply-To: postmaster@altkom.pl
To: hyc@symas.com

Hi!

I'd like to add some grammatical corrections to the README file for the
autogroup contrib module:

http://www.openldap.org/devel/cvsweb.cgi/~checkout~/contrib/slapd-modules/autogroup/README?rev=1.1&hideattic=1&sortbydate=0


The description section should read:


DESCRIPTION
   The autogroup overlay allows automated updates of group memberships which
   meet the requirements of any filter contained in the group definition.
   The filters are built from the LDAP URI-valued attributes. Any time
   an object is added/deleted/updated, it is tested for compliance with
   the filters, and its membership in autogroups is accordingly updated.
   For searches and compares it behaves like a static group.


--
Aleksander Adamowski
   Administrator systemów korporacyjnych; Instruktor
   Altkom Akademia S.A. http://www.altkom.pl
   Warszawa, ul. ChÅ?odna 51

   kom. +48 601-318-080

SÄ?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ? Gospodarczy Krajowego 
Rejestru SÄ?dowego,
KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, KapitaÅ? zakÅ?adowy: 1000 000 PLN. Adres 
rejestrowy Firmy - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza wiadomoÅ?Ä? zawiera informacje zastrzeżone i stanowiÄ?ce tajemnicÄ? 
przedsiÄ?biorstwa firmy Altkom Akademia S.A.
Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich 
do wÅ?asnych celów jest zabronione.
Jeżeli otrzymaliÅ?cie PaÅ?stwo niniejszÄ? wiadomoÅ?Ä? omyÅ?kowo, prosimy o 
niezwÅ?oczne skontaktowanie siÄ? z nadawcÄ? oraz usuniÄ?cie wszelkich kopii 
niniejszej wiadomoÅ?ci.
This message contains proprietary information and trade secrets of Altkom 
Akademia S.A. company.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is 
prohibited.
If you received this message by mistake, please contact the sender immediately 
and delete all copies of this message.

-- 
  -- Howard Chu
  Chief Architect, Symas Corp. http://www.symas.com
  Director, Highland Sun    http://highlandsun.com/hyc/
  Chief Architect, OpenLDAP   http://www.openldap.org/project/